Condiţii comerciale generale

Condiţii de livrare şi de plată

1. Valabilitatea acestor condiţii

Condiţiile de mai jos sunt valabile excluzând toate celelalte condiţii comerciale în relaţiile comerciale cu beneficiarul. Discuţiile, care modifică sau completează aceste condiţii, înţelegerile verbale respectivcondiţiile beneficiarului sunt valabile numai atunci, când ele au fost confirmate în scris de noi. Comercianţii şinegociatorii nu au dreptul să facă şi să acceptedeclaraţii care să fie obligatorii pentru noi.

2. Oferte, documentaţii
Ofertele noastre nu au caracter obligatori. Specificaţiile tehnice din prospecte, cataloage, tipizate, anunţuri, circulare şi liste de preţ corespund momentului intrării în tipografie
şi sunt numai aproximative. Documentaţiile aferente ofertelor nu constituie garanţie privind proprietăţile sau durabilitatea serviciilor noastre. Ele au numai caracter orientativ pentru beneficiar şi este interzisă transmiterea către terţi.

3. Oferte (comenzi)
Comenzile au caracter obligatoriu pentru beneficiar. Ele devin obligatorii pentru noi numai după confirmarea în scris a comenzii. Dacă beneficiarul este persoană fizică, atunci comanda se consideră acceptată dacă nu refuzăm primirea comenzii în 20 de zile.

4. Preţuri şi modalităţile de plată
Toate preţurile sunt valabile ex works Rosenfeld fără ambalaj, porto, transport şi asigurare. Ne rezervăm dreptul corecţiei preţurilor în cazul unui contract cu execuţie succesivă, conform §313 din Codul Civil, dacă factorii de costuri se modifică până la realizarea serviciilor noastre. În acest caz preţul se modifică corespunzător factorilor de cost modificaţi. Dacă preţul se modifică cu mai mult de 5%, beneficiarul poate renunţa la contract. După o perioadă de 4 luni, preţul poate modificat la toate comenzile. Livrările de produse se vor achita în 10
zile cu o reducere de 2 %, iar în 30 zile integral, la valoarea nominală, pe contul nostru (de referinţă este nota de credit). Persoanele care ajută la îndeplinirea comenzii, reprezentaţii comerciali, consultanţii şi negociatorii nu
sunt împuternicite pentru încasare şi înţelegerile referitoare la amânarea plăţii. Beneficiarul nu este îndreptăţit la reţinerea plăţilor pentru drepturi pe care le are în opoziţie, şi care nu se bazează pe această relaţie contractuală
şi nici la facturarea drepturilor disputate de noi sau care nu au fost stabilite în mod definitiv. Nerespectarea condiţiilor de plată şi condiţiile care pot reduce capacitatea de credit a beneficiarului, atrag după sine devenirea scadentă a tuturor drepturilor noastre, fără a mai ţine cont de cambiile acceptate. În astfel de cazuri avem dreptul să livrăm numai pe bază de plată anticipată sau garanţie, respectiv ca după un termen ulterior pe măsură să renunţăm la contract şi să solicităm despăgubire. Locul de îndeplinire a plăţilor este sediul institutului bancar de pe facturile noastre.

5. Preţ suplimentar pentru cantităţi mici, livrări suplimentare, livrări în minus
Pentru comenzile mici se aplică următoarele costuri suplimentare de prelucrare:
până la EUR 50,00 = EUR 10,00
între EUR 50,01 şi EUR 100,00 = EUR 7,50 În
cazul construcţiilor speciale
sunt permise abateri de la numărul de bucăţi de până la 10 % la fiecare livrare.

6. Rezervarea dreptului de proprietate
Ne rezervăm dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate până la plata preţului de vânzare. În cazul contractelor încheiate în firme, dreptul nostru de proprietate se anulează numai după ce toate drepturile noastre rezultate din relaţia contractuală cu beneficiarul sunt achitate. O eventuală prelucrare efectuată de beneficiar este efectuată în favoarea noastră. În cazul în care se efectuează o prelucrare ulterioară sau îmbinare cu un alt produs, ne revine dreptul de proprietate parţială în valoarea bunului furnizat de noi. Dacă beneficiarul este un revânzător, are dreptul să vândă bunul cu dreptul de proprietate rezervat. Orice altă dispunere asupra mărfi este interzisă. Beneficiarul cesionează în avans drepturile sale din revânzare în valoarea facturii bunului cu dreptul de proprietate rezervat în favoarea
noastră. Beneficiarul este împuternicit la încasarea drepturilor cesionate. La cererea noastră trebuie să prezinte debitorilor săi cesionarea. Împuternicirea beneficiarului pentru a dispune asupra bunurilor cu dreptul de proprietate rezervat şi de a încasa drepturile cesionate se stinge în cazul nerespectării condiţiilor de plată, a atitudinii de plată
respectiv în cazul reclamaţiilor privind cambiile sau cecurile. În astfel de cazuri suntem îndreptăţiţi să luăm în proprietate bunurile cu dreptul de proprietate rezervat. Costurile rezultate din aceasta sunt suportate de beneficiar. Intenţiile, respectiv acţiunile terţelor de accesa bunurile cu dreptul de proprietate rezervat respectiv drepturile cesionate trebuie comunicate de beneficiar imediat. Costurile intervenţiilor sunt suportate de beneficiar.
Dacă valoarea garanţiilor cerute de noi depăşeşte cu peste 20% drepturile noastre, la cererea beneficiarului suntem obligaţi să eliberăm garanţiile de mai sus până la această valoare.

7. Termene de livrare, întârziere
Dacă suntem împiedicaţi în realizarea sarcinilor noastre contractuale de către evenimente neprevizibile sau care nu intervenit din vina noastră, şi care cu o grijă adecvată nu pot fi evitate, timpul de livrare se prelungeşte corespunzător. Termenele de livrare trebuie stabilite prin acord comun. Termenul de livrare începe cu trimiterea confirmării noastre scrise, dar nu înainte de intrarea unui avans stabilit de comun acord, nu înainte de primirea tuturor documentelor necesare execuţiei comenzii şi înainte de clarificarea detaliilor tehnice. Beneficiarul este obligat să îndeplinească condiţiile necesare pentru realizarea contractului, care depind de el. Termenul de livrare se consideră a fi respectat, dacă declarăm că prestaţia este realizată.

8. Expediere, preluarea riscurilor
Riscurile de orice tip sunt preluate de beneficiar cel târziu din momentul în care bunurile părăsesc clădirea noastră. Acest lucru este valabil şi pentru cazul în care transportul este efectuat cu mijloacele noastre de transport. Dacă expedierea este întârziată din motive neimputabile nouă, atunci toate riscurile sunt suportate de beneficiar din ziua din care bunul era gata de expediţie. Dacă în cazul în care obiectul livrat nu este preluat imediat ce este gata de expediţie, în limita posibilităţilor noastre în vom depozita pe riscurile beneficiarului. Această depozitare nu scuteşte beneficiarul de obligaţiile sale de plată, care intră în vigoare din momentul în care marfa este gata de livrare.

9. Obligaţia de verificare şi de comunicare a deficienţelor
Beneficiarul trebuie să verifice livrările noastre imediat şi să reclame deficienţele în scris în 14 zile de la intrare/realizare la destinaţie. În cazul în care nu ni se comunică reclamaţiile respectiv deficienţele din timp, livrările şi serviciile se consideră acceptate. Deficienţele ascunse trebuie comunicate cel târziu în 14 zile de la descoperire.

10. Garanţie, răspundere pentru deficienţe
Termenul de garanţie este de 24 luni. Dacă livrarea/serviciul este defectuos, beneficiarul are drept la reparaţie ulterioară sau la înlocuire. Avem dreptul să refuzăm reparaţia sau înlocuirea, dacă aceasta înseamnă costuri exagerate în raport cu valoarea produsului. Dacă deficienţa nu s-a putut remedia nici după o a două reparaţie, beneficiarul poate solicita anularea cumpărării sau reducerea preţului de vânzare şi o despăgubire conform punctului 11. Drepturile beneficiarului din răspunderea noastră pentru deficienţe se sting dacă acesta nu asigură timpul şi posibilitatea de a remedia deficienţa în cadrul programului de lucru normal. Garanţia se anulează dacă deficienţa provine din intervenţia unei persoane care nu a fost autorizată de noi. Garanţia de mai sus este valabilă numai până la valoarea care s-ar fi creat dacă produsul cumpărat ar fi fost dus la domiciliul sau filiala beneficiarului. Dacă cheltuielile se majorează cu deplasarea produsului cumpărat la o altă locaţie, beneficiarul trebuie să suporte aceste costuri suplimentare.

11. Alte prevederi
Dreptul la despăgubire: Sunt excluse toate celelalte drepturi la despăgubire ale beneficiarului faţă de firma noastră şi faţă de cei care ne-au ajutat la îndeplinirea comenzii, în special dreptul la despăgubire pentru daunele care nu au apărut pe obiectul propriu zis livrat. Această prevedere nu se aplică în cazul în care relei intenţii, neglijenţei grosolane sau în cazul nerespectării proprietăţilor asigurate, cât şi în cazurile în care legea privind răspunderea pentru produs prevede răspundere pentru defectele obiectului livrat pentru daune personale sau materiale în cazul utilizării pentru scopuri private. La încălcarea unuia dintre obligaţiile esenţiale ale contractului, la leziuni aduse vieţii, corpului şi sănătăţii se va răspunde ca în cazul neglijenţei.

12. Clauză de valabilitate
Dacă prevederile individuale ale acestor condiţii sunt sau devin nule sau invalide, restul prevederilor rămân neatinse şi valabile.

13. Instanţa competentă, dreptul aplicabil
Instanţa competentă este în Balingen. Este valabilă dreptul Republicii Federale a Germaniei, cu excluderea acordului Naţiunilor Unite despre
vânzarea internaţională a bunurilor.

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG