Condiţii comerciale generale

Definirea termenilor
În vederea interpretării şi aplicării unitare a prevederilor prezentelor Condiții, Părţile convin că următorii termeni vor avea înțelesurile definite în această clauză, cu excepția cazului în care Părțile, în mod expres, le conferă un alt înțeles:

Furnizor sau BlickleBLICKLE ROMANIA S.R.L., cu sediul în str. Maramureșului nr. 57, Municipiul Cluj-Napoca, Jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/453/2018, având Cod Unic de Inregistrare 38835610;

Beneficiar – persoanele care beneficiază de serviciile/produselefurnizare de Furnizor, menționate în Comenzi;

1. Valabilitatea acestor condiţii
Condiţiile de mai jos reprezintă voința Părților și înlătură orice altă înțelegere verbală, anterioară sau ulterioară încheierii acestora, precum și toate celelalte condiţii comerciale în relaţiile cu Beneficiarul. Discuţiile, care modifică sau completează aceste condiţii, înţelegerile verbale, respectiv condiţiile Beneficiarului sunt valabile numai atunci când au fost confirmate în scris de Furnizor. Agenții comerciali şi/sau reprezentanții de vânzări nu au dreptul să facă și/sau să accepte declaraţii care să fie obligatorii pentru Furnizor.

2. Oferte, documentaţii
Ofertele Furnizorului nu au caracter obligatoriu. Specificaţiile tehnice din prospecte, cataloage, tipizate, anunţuri, circulare şi liste de preţ corespund momentului intrării în tipografie şi au caracter orientativ. Documentaţiile aferente ofertelor nu constituie garanţie privind proprietăţile sau durabilitatea serviciilor/produselor Furnizorului. Acestea au numai caracter orientativ pentru Beneficiar şi este interzisă transmiterea acestora către terţi.

3. Oferte (comenzi)
Comenzile au caracter obligatoriu pentru Beneficiar, devenind obligatorii pentru Furnizor numai după confirmarea în scris a acestora. În cazul în care Beneficiarul este o persoană fizică, comanda se consideră acceptată dacă nu este refuzată de Furnizor în termen de 20 de zile calendaristice.

4. Preţuri şi modalităţile de plată
Prețurile nu conțin costurile aferente ambalării, transportului și asigurării pe durata transportului. Pentru o mai bună transparență, aceste costuri se vor evidenția separat în factura finală. Furnizorul își rezervă dreptul modificării preţurilor fără a fi necesar acordul prealabil al Beneficiarului, dacă factorii de costuri se modifică până la realizarea serviciilor Beneficiarului. În acest caz preţul se actualizează corespunzător factorilor de cost modificaţi. Dacă preţul se modifică cu mai mult de 5%, Beneficiarul poate renunţa la contract. După o perioadă de 4 luni, preţul poate fi modificat la toate comenzile. Persoanele care intermediază realizarea comenzii, reprezentaţii comerciali, consultanţii şi agenții comerciali nu sunt împuterniciți în vederea încasării prețului precum nici în vederea efectuării înţelegerilor referitoare la amânarea plăţii. Beneficiarul nu este îndreptăţit la reţinerea plăţilor pentru creanțe pe care le are împotriva Furnizorului şi care nu se bazează pe această relaţie contractuală şi nici la compensarea facturilor contestate de Furnizor sau care nu au fost soluționate în mod definitiv de instanțele competente. Nerespectarea condiţiilor de plată şi a circumstanțelor care pot avea un impact negativ asupra bonității Beneficiarului, atrage după sine exigibilitatea facturilor emise de Furnizor, fără a mai fi aplicabile eventualele reduceri. În astfel de cazuri, Furnizorul are dreptul să livreze numai pe bază de plată anticipată sau garanţie, respectiv are dreptul de retragere din contract după un termen ulterior rezonabil şi dreptul de a solicita despăgubiri. Plățile se vor executa în contul bancar specificat în facturile emise de Furnizor.

5. Preţ suplimentar pentru cantităţi mici, livrări suplimentare, livrări în minus
Pentru comenzile mici se aplică următoarele costuri suplimentare de prelucrare:

până la EUR 50,00 = EUR 10,00

între EUR 50,01 şi EUR 100,00 = EUR 7,50. În cazul modelelor speciale, sunt permise abateri de până la +/- 10% din cantitatea totală de livrare, cu o ajustare corespunzătoare a prețului total de achiziție.

6. Rezervarea dreptului de proprietate
Furnizorul își rezervă dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate până la plata preţului de către Beneficiar. În cazul contractelor încheiate cu persoane juridice, dreptul de proprietate al Furnizorului se transferă către Beneficiar numai după ce toate obligațiile rezultate din relaţia contractuală cu acesta din urmă sunt îndeplinite. Furnizorul va deține în mod exclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor, drepturi de design industrial) asupra produselor sau serviciilor precum și toate drepturile (inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a folosi, modifica, dezvălui sau publica) asupra ideilor, conceptelor, know-how-ul, metodelor, soluțiilor, tehnicilor, proceselor și aptitudinile și adaptările produselor, pe toată durata desfășurării activității sale. Beneficiarul ia la cunoștință și acceptă că prin prestarea serviciilor sau livrarea produselor nu are loc niciun transfer al niciunui drept de proprietate intelectuală sau industrială cu privire la ideile, denumirile, design-ul, mărcile, conceptele, know-how-ul, metodele, soluțiile, tehnicile, scripturi-le, codurile, procesele, aptitudinile și adaptările conținute de produse sau aferente Serviciilor. Dacă Beneficiarul este un revânzător, are dreptul să vândă bunul ținând cont de dreptul de proprietate rezervat Furnizorului. Orice altă dispunere asupra mărfii este interzisă. În acest caz, Beneficiarul cesionează în avans drepturile sale din revânzare până la concurența valorii facturii emise de Furnizor aferentă bunului cu dreptul de proprietate rezervat Furnizorului. Beneficiarul este autorizat în vederea încasării facturilor cesionate. La cererea Furnizorului, Beneficiarul va notifica debitorilor săi cesionarea. Mandatul Beneficiarului privind dreptul de dispoziție asupra bunurilor cu dreptul de proprietate rezervat Furnizorului şi privind încasarea facturilor cesionate încetează în cazul nerespectării condiţiilor de plată, neefectuarea plății, respectiv în cazul nevalabilității cambiilor sau cecurilor. În astfel de cazuri, Furnizorul este îndreptăţit să solicite Beneficiarului bunurile ce au dreptul de proprietate rezervat Furnizorului. Costurile rezultate din aceasta sunt suportate de Beneficiar. Beneficiarul va notifica de îndată intenţiile, respectiv acţiunile terţilor de a accesa bunurile cu dreptul de proprietate rezervat Furnizorului sau facturile cesionate. Costurile intervenţiilor sunt suportate de Beneficiar. Dacă valoarea garanţiilor cerute de Furnizor depăşeşte cu peste 20% din facturile acestuia din urmă, la cererea Beneficiarului, Furnizorul este obligat să elibereze garanţiile de mai sus până la această valoare.

7. Termene de livrare, întârziere
Se consideră că obligația de livrare a Furnizorului este îndeplinită în momentul în care produsul a fost pus la dispoziția Beneficiarului la locul convenit. Furnizorul va suporta toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea produselor în locul de livrare convenit, inclusiv a taxelor vamale, a altor taxe și speze oficiale care se plătesc la import, precum și a costurilor și riscurilor de îndeplinire a formalităților vamale (conform clauzei DDP – Incoterms 2010). În cazul în care Furnizorul este împiedicat în executarea obligațiile contractuale de către evenimente neprevizibile, independente de voința Furnizorului, şi care cu o diligență adecvată nu pot fi evitate, timpul de livrare se prelungeşte corespunzător. Termenele de livrare se vor stabili de comun acord cu Beneficiarul. Termenul de livrare începe cu transmiterea unei confirmări scrise din partea Furnizorului, după ce acesta încasează avansul plătit de către Beneficiar, agreat în prealabil cu Furnizorul, de asemenea și după primirea tuturor documentelor necesare executării comenzii şi după clarificarea detaliilor tehnice. Beneficiarul este obligat să îndeplinească obligațiile necesare pentru realizarea contractului ce cad în sarcina sa. Termenul de livrare se consideră a fi respectat, dacă Furnizorul declară că prestaţia este realizată.

8. Forță majoră
Părţile nu vor fi răspunzătoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, integrală sau în parte, a oricăreia dintre obligaţiile lor contractuale, dacă executarea acelei obligaţii va fi fost împiedicată ca urmare a producerii unui eveniment imprevizibil şi inevitabil, aflat în afara controlului Părţii care invocă forţa majoră. Părţile convin că sunt considerate evenimente de forţă majoră, fără a se limita la acestea, evenimente ca războiul, revoluţia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundaţia, incendiul, atacuri informatice grave ori defecţiuni grave în funcţionarea reţelei de internet, greva şi încetarea nelegală a programului de lucru, emiterea de către o autoritate competentă a unui ordin sau a oricărui act cu caracter obligatoriu care împiedică desfăşurarea activităţii Părţilor. Pentru a fi exonerată de răspundere, Partea care invocă evenimentul de forţă majoră este obligată să notifice în scris celeilalte Părţi producerea acestuia, în termen de 24 (douăzeci şi patru) ore de la apariția sa, atunci când circumstanţele permit, sau de la încetarea acestui eveniment, dacă Partea a fost împiedicată să facă notificarea, şi să acţioneze prin toate mijloacele care îi vor sta la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

9. Expediere, preluarea riscurilor
În cazul în care produsul nu poate fi expediat imediat ce este gata de livrare, din culpa Beneficiarului, Furnizorul va depozita produsul în limita posibilităților sale, iar riscurile de pieire și costurile depozitării vor fi suportate de Beneficiar. Depozitarea produselor nu scuteşte Beneficiarul de obligaţia sa de plată, ce devine certă la momentul la care produsul este gata de livrare.

10. Obligaţia de verificare şi de comunicare a deficienţelor
La data și locurile livrării, Beneficiarul va proceda la verificarea cantitativă și calitativă (sub aspectul viciilor aparente) a bunurilor livrate. Recepția cantitativ-calitativă se va face în momentul predării Produselor prin semnarea Avizului de însoțire a Mărfii și/sau a CMR-ului.; În cazul în care apar neconformități față de Avizul de însoțire a mărfii și/sau factură, în momentul recepției produselor, în termen de 14 zile calendaristice, Beneficiarul va informa în scris Furnizorul asupra tuturor diferențelor constatate. De asemenea, daca se constată vicii aparente ale produselor, Beneficiarul va informa în scris Furnizorul în termen de 14 zile calendaristice de la data descoperirii acestora. În cazul în care nu se comunică reclamaţiile respectiv deficienţele în intervalul agreat mai sus, livrările şi serviciile se consideră acceptate.

11. Garanţie, răspundere pentru deficienţe
Termenul de garanţie a produselor furnizate de Furnizor este de 12 luni. Dacă produsul prezintă defecțiuni înăuntrul termenului de garanție, Beneficiarul are dreptul la repararea bunului pe cheltuiala Furnizorului sau la înlocuirea acestuia în cazul în care reparația este imposibilă. Furnizorul are dreptul să refuze reparaţia sau înlocuirea, dacă acestea rezultă în costuri excesive în raport cu valoarea produsului. Dacă defecțiunea nu s-a putut remedia nici după o a două reparaţie, Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea vânzării și restituirea prețului în schimbul înapoierii bunului sau reducerea corespunzătoare a preţului de vânzare. Drepturile Beneficiarului rezultate din răspunderea Furnizorului pentru defecțiuni se sting dacă acesta nu asigură timpul şi posibilitatea de a remedia deficienţa în cadrul programului de lucru normal al Furnizorului. Garanţia se anulează dacă defecțiunea provine din intervenţia unei persoane neautorizate de Furnizor sau în cazul în care Furnizorul dovedește că defecțiunea s-a produs din pricina modului nepotrivit în care Beneficiarul a folosit sau păstrat bunul. Garanţia de mai sus este valabilă numai până la valoarea sumei aferente cazului în care produsul cumpărat ar fi fost fost livrat la adresa comunicată inițial de Beneficiar. În cazul în care cheltuielile se majorează cu deplasarea produsului cumpărat la o altă locaţie, Beneficiarul va suporta aceste costuri suplimentare.

12. Alte prevederi
Dreptul la daune-interese: Sunt excluse toate celelalte drepturi la daune-interese ale Beneficiarului faţă de Furnizor şi faţă de cei care au intermediat îndeplinirea comenzii, în special dreptul la daune-interese care nu au apărut în legătură cu produsul livrat. Această prevedere nu este aplicabilă în cazul relei credinței, neglijenţei grave sau în cazul nerespectării specificațiilor asigurate ale Furnizorului, cât şi în cazurile în care legea prevede expres răspunderea pentru defecțiunile produsului livrat.

13. Clauză de separabilitate
Dacă anumite prevederi ale acestor condiţii sunt sau devin nule sau invalide, restul prevederilor rămân valabile.

14. Instanţa competentă, dreptul aplicabil
Prezentele condiții vor fi interpretate în conformitate cu legile din România. Toate disputele care apar în legătură cu aplicarea și/sau interpretarea clauzelor prezentelor condiții vor fi rezolvate pe cale amiabilă. Dacă soluționarea divergențelor pe această cale nu este posibilă, competența soluționării aparține instanțelor judecătorești din România.

BLICKLE ROMANIA S.R.L.
Mai 2023